Zpracování osobních údajů GDPR

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti  Vizopol  s.r.o., A. Háby 915, 763 12 Vizovice

(„správce osobních údajů“)

Ve společnosti  Vizopol  s.r.o.  nakládáme s osobními údaji svých klientů v souladu s platnou legislativou a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů. Konkrétní informace a podrobnosti k jednotlivému zpracování Vašich osobních údajů poskytujeme vždy při konkrétním sběru Vašich osobních informací, pokud to zákon vyžaduje. V případě, že se tyto konkrétní informace anebo podrobnosti liší od informací v tomto dokumentu, mají tyto  konkrétní informace anebo podrobnosti přednost před těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme níže.

K jakým účelům osobní údaje využíváme:

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je jejich použití pro potvrzení Vaší objednávky, realizaci nákupu včetně zajištění dopravy na místo určení, správu Vašeho uživatelského účtu a abychom mohli neustále zkvalitňovat naše služby poskytované Vaším směrem.

BEZ SOUHLASU můžeme zpracovávat Vaše údaje za účelem:

- poskytnutí služby či produktu (tj. za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat),

- splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,

- či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů aj).

SE SOUHLASEM  zpracováváme Vaše osobní údaje např. pro tyto účely:

- zasílání faktur elektronickou cestou

- využití služby factoringové společnosti

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

Základní osobní a identifikační údaje

- akademický titul

- jméno a příjmení

- adresa trvalého pobytu a dále adresa fakturační (kam si přejete zasílat vyúčtování)

- název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO

- telefonní čísla a kontaktní e-mail

- bankovní spojení

- informace o platební morálce

- přehled o již učiněných objednávkách

- údaje vypovídající o důvěryhodnosti Subjektu údajů v rámci registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby také online:

- IP adresa

- soubory cookies (v případě online služeb)

- případně jiný online identifikátor

Pokud nesouhlasíte se zpracováním souborů cookies a jiných online identifikátorů změňte si, prosím, nastavení internetového prohlížeče.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup – zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Společnost  Vizopol  s.r.o.  při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů (jedné se zejména o společnosti, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme). Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti  Vizopol s.r.o. mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým z nich uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.  Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo 3.zemí, které v rámci ochrany osobních údajů poskytují potřebné záruky.

Seznam zpracovatelů osobních údajů:

AVONET, s.r.o.,Krátká 219, 76326 Luhačovice (správce B2B portálu, poskytovatel  internetových služeb)

StormWare s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, (správce firemního informačního a ekonomického systému POHODA)

EDITEL CZ a.s.,  V Parku 2309/6, 148 00 Praha Chodov, (správce CRM systému pro řízení vztahů se zákazníky, poskytovatel automatického zpracovní dat, EDI systém)

 

FlyNetwork s.r.o., Na Výsluní 518, 561 64 Jablonné nad Orlicí. (webhosting)

 

Seznam příjemců osobních údajů:

Geis Parcel CZ s.r.o. , Zemská 211, 337 01 Ejpovice, ičo 63077051, – přeprava balíků, příp. jiné společnosti, které zákazníkovi doručují zboží

Orgány státní správy v rámci plněný zákonných povinností

Další subjekty v rámci plnění zákonných povinností

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

 Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas také po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Jak můžete odvolat svůj souhlas?

Tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, například formou doporučeného dopisu, e-mailem na obchod@vizopol.cz  z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, nebo telefonátem na +420 777 584 444. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

- právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

- právo osobní údaje opravit či doplnit;

- právo požadovat omezení zpracování;

- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

- právo požadovat přenesení údajů;

- právo na přístup k osobním údajům;

- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

- právo vznést námitku - pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou

informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání

Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat

nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

- právo na informace o zpracovávaných osobních údajích - můžete se nás dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme.

Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost.

Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení,

adresa trvalého pobytu, fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili a doložili.

 

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit,

abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti.

V případě, že vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

 

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím:

Pavel Gajzur

tel: +420 777 584 444

fax: +420 226 013 695

email: pavelgajzur@vizopol.cz